Gynækolog Peter Hornnes

Klinikken flytter

Fra 1. januar 2019 er vores adresse:

Lygten 2C, 4. th, 2400 København NV

Ugedage fremover: mandag, onsdag og eventuelt fredag

Telefon, hjemmeside og mail adresse er uændredePeter Hornnes

Klinikken er åben for kvinder med alle gynækologiske sygdomme og problemer.

Peter Hornnes:
Jeg blev uddannet læge i 1977, dr. med i 1985 og speciallæge i gynækologi og obstetrik - kvindesygdomme og fødselshjælp – i 1987. I årene 1987-2002 var jeg ansat på Rigshospitalet, i perioder som leder af behandlingen af barnløshed og senest som leder af fødselshjælpen. Fra 2002 til 2013 var jeg været ansat som overlæge og ledende overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital, fra den 1.6.2013 er jeg ledende overlæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Privat er jeg gift og har voksne børn og børnebørn.

I 2000 til 2002 var jeg formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, i 2002 til 2006 formand for Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi, og i 2008-2011 var jeg præsident for de europæiske gynækologers organisation European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Efter min funktionsperiode som præsident, var jeg i seks år kasserer i organisationen.

Siden 1989 har jeg haft deltidspraksis med overenskomst med sygesikringen i Københavns Kommune, nu med Region Hovedstaden.

Klinikken ligger på Højbro Plads, helt centralt i København. Der er let adgang med offentlige transportmidler med mange buslinier til Kongens Nytorv og til Christiansborg. Nærmeste Metro station er Kongens Nytorv, nærmeste station Nørreport. Det kan være lidt vanskeligt at finde en parkeringsplads. Men parkeringshusene ved Magasin og Illum ligger meget tæt på, og man kan som regel også finde en plads i kvarteret ved Nikolaj Plads. Klinikken er åben tirsdage og torsdage og visse fredage 16.30-19.15.

Klinikken er i 2016 blevet akkrediteret uden anmærkninger af Akkrediteringsnævnet i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Sekretærer:
Susanne Jørgensen og Simone Engmann Hildorf skiftes, nogle gange hjælper Charlotte.


Henvisninger:
Hvis du er i sygesikringsgruppe 1, skal du sørge for en henvisning fra din egen læge eller en vikar. Henvisningen er elektronisk og kan være sendt til os som en mail, eller din læge kan have lagt den på henvisningshotellet, hvorfra vi kan hente den. En henvisning gælder som regel for op til 6 konsultationer, herunder telefonkonsultationer eller e-mail konsultationer. Der må højst være gået 6 måneder fra den dag, da din læge sender henvisningen, til den dag du kommer hos os.

Er du i sygesikringsgruppe 2, behøver du ikke en henvisning.

Recepter:
Recepter sender vi elektronisk og således, at medicinen kan afhentes på ethvert apotek.

Lægebreve:
Vi sender et elektronisk lægebrev til din egen læge, som regel efter første og efter sidste konsultation og i øvrigt ved behov. Hvis du har ønsker om, hvordan vi orienterer din egen læge, eller hvis du ikke ønsker, at vi porienterer din egen læge, hører vi det gerne.

Utilsigtede hændelser:

Vi indberetter eventuelle utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database www.dpsd.dk. Hvdu oplever en utilsigtet hændelse på klinikken, beder dig indberette den på samme måde. Hvis du oplever noget, du gerne vil klage over eller søge om erstatning for, kan du få hjælp hos os.

Spiraler:

Vi har normalt ikke spiraler liggende, du kan kontakte os om en recept.

Afbud:
Giv os venligst besked snarest muligt, hvis du alligevel ikke har brug for en aftalt tid, bedst på mail peter@hornnes.dk.

Påmindelser:
Vi sender en mail med en påmindelse 1-2 uger før din næste aftale hos os.

Hvornår er vi der?

I december er vi der den 4.12, 6.12, 7.12, 11.12, 13.12, 14.12 og 18.12.

I januar 2019 er vi på den nye adresse den 2.1, 4.1, 7.1, 11.1, 16.1, 18,1 21.1, 23.1, 25.1, 28.1 og 30.1.

Ledige tider:
iVi har ledige tider fredag den 4.1. Hvis du har brug for en akut tid, kan du sende en mail eller ringe på 7020 0425 de dage, vi har åbent, lige efter klokken 16.30, så ser vi, hvad vi kan gøre.

Hvad synes du?
Vi vil gerne høre din mening. Skriv gerne til os på peter@hornnes.dk.

Opdateret: 7.12.2018.

Oplysninger om persondata:

Behandling af oplysninger


I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Peter Hornnes indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), eventuelt seksuelle forhold, etnisk oprindelse eller religiøse forhold.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af aborter og keglesnit til Statens Elektroniske Indberetning (SEI)
• Afregningsformål
• At overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne kan være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
• Novax journalsystem A/S
• Region Hovedstaden mhp afregning
• Webreq til rekvisition af blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologi undersøgelser.
• Fælles medicinkort mhp recepter
• RefHost mhp henvisninger til hospitaler, andre speciallæger eller fysioterapeuter

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på mail: peter@hornnes.dk.

Adresseoplysninger på klinikken:
Peter Hornnes, speciallæge, dr. med.
Højbro Plads 5, 3
1200 København K
Dato: 18.4.2018


Klinikken:
Højbro Plads 5, 3
1200 København K. Tlf. 7020 0425.
peter@hornnes.dk

Transport:

Bus:
1A, 15, 26, 350S
eller 903 (Kgs. Nytorv)
1A, 2A, 15, 26, 29 eller 40 (Christiansborg).

S-tog: Nørreport.

Metro: Kongens Nytorv.

Konsultation, telefonisk henvendelse og tidsbestilling:
tirsdag og torsdag 16.30-19.

Mail, tidsbestilling, receptfornyelse, spørgsmål: peter@hornnes.dk